bin Sulong, J., & bin Ismail, Z. (2020). PENGAJIAN ILMU FARAID DI MALAYSIA: KAJIAN PENAWARAN KURSUS DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI TERPILIH. O-JIE: Online Journal Of Islamic Education, 8(1), 40-50. Retrieved from https://ojie.um.edu.my/article/view/24112